Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:303 Utkom från trycket den 11 juni 2001Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde;utfärdad den 23 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228. föreskrivs att det i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområdeLagen omtryckt 1990:232. skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.8 §8 §Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation prövar frågor om fördelning av bidrag till studerande vid korttidsstudier.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)