Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:322 Utkom från trycket den 12 juni 2001Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 31 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238. föreskrivs att det i ärvdabalken skall införas en ny paragraf, 20 kap. 3 a §, av följande lydelse.20 kap.3 a §3 a §Skattemyndigheten får till dödsboet översända en förtryckt bouppteckningsblankett med följande uppgifter om den döde:fullständigt namn och person- eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen (1991:481),hemvist,dödsdag,civilstånd,äktenskapsförord ochfastighetsinnehav.Även uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav samt dödsboets adress får förtryckas. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarBRITTA LEJONDag Mattsson(Justitiedepartementet)