Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 7 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 7 §

2En skattskyldig kan av Tullverket få anstånd med att betala skatten om
  • 1. ett beslut enligt 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § överklagats,
  • 2. den skattskyldige begärt omprövning,
  • 3. Riksskatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, eller
  • 4. det i andra fall kan antas att skatten kommer att sättas ned.
Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skattebetalningslagen (1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

SFS 2001:334

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMPetter Classon(Finansdepartementet)
Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.
Senaste lydelse 1999:438.