Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:356 Utkom från trycket den 12 juni 2001Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);utfärdad den 31 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235. föreskrivs att 5 § bötesverkställighetslagen (1979:189) skall ha följande lydelse. 5 §5 §Uppkommer överskott vid uppbörd, får det avräknas på andra böter som den bötfällde är skyldig att betala. I den mån avräkning ej sker, skall överskott återbetalas.Endast överskott som uppgår till minst femtio kronor skall återbetalas. Beloppet skall avrundas till närmaste lägre hela krontal. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarBRITTA LEJONAnders Perklev(Justitiedepartementet)