Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:366 Utkom från trycket den 12 juni 2001Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 31 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246. föreskrivs att i 8 kap. 2 § rättegångsbalkenSenaste lydelse 2000:172. orden ”yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.” skall bytas ut mot ”juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall” och orden ”utöva rådgivningsverksamhet” mot ”lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde”.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarBRITTA LEJONThomas Rolén(Justitiedepartementet)