Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

kap. 47 §

1Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som skall gälla vid
  • 1. träskyddsbehandling genom doppning,
  • 2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,
  • 3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,
  • 4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,
  • 5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,
  • 6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken,
  • 7. utsläpp till luft av kväveoxider och stoft från nya förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt om 50 MW eller mer,
  • 8. användning av avloppsslam i jordbruk,
  • 9. utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar i enlighet med rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, och
  • 10. lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrotbilar.

SFS 2001:370

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2001:12.