Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:378 Utkom från trycket den 12 juni 2001Lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott;utfärdad den 23 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24 , rskr. 2000/01:223. föreskrivs att lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskottSenaste lydelse 1996:255. skall ha följande lydelse.Den som har beställt båt och lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen får låta registrera ett därom upprättat skriftligt avtal hos Sjöfartsverket. Därefter har han förmånsrätt enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i byggnadsämnena och vad som för hans räkning tillverkats med förskottet.Regeringen meddelar föreskrifter om registrering enligt denna lag.Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag.Vid överklagande av beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 14 och 14 a §§ lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMPer Hall(Justitiedepartementet)