Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:439 Utkom från trycket den 15 juni 2001Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437);utfärdad den 31 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248. föreskrivs att 65 a § rennäringslagen (1971:437)Lagen omtryckt 1993:36. skall ha följande lydelse.65 a §65 a § Senaste lydelse 1996:1553. Rennäringen skall bedrivas med bevarande av naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga så att dessa ger en uthålligt god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som i övrigt behövs om den hänsyn som vid renskötsel skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.Länsstyrelsen får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av tredje stycket skall efterlevas.Föreläggande eller förbud får meddelas först sedan det har visat sig att länsstyrelsens råd inte har följts. I brådskande fall eller när det annars finns särskilda skäl, får länsstyrelsen dock omedelbart meddela förelägganden eller förbud.I beslut om föreläggande eller förbud får länsstyrelsen sätta ut vite. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)