Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:440 Utkom från trycket den 15 juni 2001Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);utfärdad den 31 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248. föreskrivs att 4 § skogsvårdslagen (1979:429)Lagen omtryckt 1993:553. skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 1998:821. Bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter skall inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. samma balk eller med stöd av annan lag.Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarMONA SAHLINJan Stålhandske(Näringsdepartementet)