Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:441 Utkom från trycket den 15 juni 2001Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet;utfärdad den 31 maj 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248. föreskrivs att 5 b § lagen (1984:3)Lagen omtryckt 1992:1536. om kärnteknisk verksamhet skall ha följande lydelse.5 b §5 b § Senaste lydelse 1998:827. Vid prövning av ärenden enligt denna lag skall 2 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i andra ärenden om tillstånd enligt denna lag skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)