Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

dels att 2 kap. 1, 5, 6 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 22 §, av följande lydelse.

Kap. 2

kap. 1 §

1I detta kapitel finns föreskrifter om fisket och vattenbruket.
Detta kapitel skall inte tillämpas i den utsträckning det strider mot särskilda föreskrifter om Torne älvs fiskeområde. Sådana föreskrifter finns i kungörelsen (1971:1018) om tillämpning av stadgan för fisket inom Torne älvs fiskeområde och förordningen (FIFS 1997:12) om fisket i Torne älvs fiskeområde.
Detta kapitel skall inte heller tillämpas i den utsträckning det strider mot bestämmelserna i artskyddsförordningen (1998:179) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen.

kap. 5 §

Det är förbjudet att fiska mal, flodpärlmussla och sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) har markerats med N.

kap. 6 §

Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet. Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med andra redskap.
Hummer eller krabba får inte fångas vid dykning.
I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) har markerats med N eller F är det förbjudet att för fiske använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning.

kap. 16 §

2För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen. Ett tillstånd får förenas med villkor.
Tillstånd till fiskodling får meddelas för viss tid.
Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar.
Om någon i en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende om vattenverksamhet enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser är ålagd att vidta en åtgärd som kräver tillstånd enligt första stycket, skall tillståndsprövningen endast omfatta de villkor som behövs för att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.
Bestämmelser om att en särskild tillståndsprövning krävs i vissa fall finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

kap. 22 §

I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) har markerats med N, får undantag från bestämmelserna i 5 § denna förordning föreskrivas eller medges endast om de förutsättningar som anges i 1 f § artskyddsförordningen (1998:179) är uppfyllda.
I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) har markerats med N eller F, får undantag från bestämmelserna i 6 § denna förordning föreskrivas eller medges endast om de förutsättningar som anges i 1 f § artskyddsförordningen (1998:179) är uppfyllda.

SFS 2001:452

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 1997:636.
Senaste lydelse 1998:800.