Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:487 Utkom från trycket den 19 juni 2001Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall;utfärdad den 7 juni 2001.Enligt riksdagens beslut Bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259. föreskrivs att 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.46 §46 §Är någon som har beretts vård med stöd av denna lag misstänkt för brott, för vilket inte föreskrivs strängare straff än fängelse i ett år och som hör under allmänt åtal, samt har brottet begåtts innan vården påbörjades eller under vårdtiden, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske. Den som förestår vården vid det hem där den misstänkte vårdas eller, om vården har upphört, socialnämnden skall därvid höras om det inte är obehövligt. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.På regeringens vägnarLARS ENGQVISTBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)