Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

kap. 15 a §

2 I fall som avses i 11 § tredje stycket, 13 och 15 §§ får beskattningsmyndigheten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

SFS 2001:521

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMAgneta Bergqvist(Finansdepartementet)
Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271.
Senaste lydelse 1997:357.