Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:534 Utkom från trycket den 27 juni 2001Förordning om ändring i utlänningsförordningen (1989:547);utfärdad den 14 juni 2001.Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (1989:547) Förordningen omtryckt 1995:254. dels att 7 kap. 7 a § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 9 § och 7 kap. 7 c §, av följande lydelse.3 kap.9 §9 §Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning får beviljas uppehållstillstånd under den tid som tjänstemannen är anställd vid en främmande stats beskickning eller konsulat i Sverige.7 kap.7 a §7 a § Senaste lydelse 2001:150.Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall som framgår av fjärde stycket och 7 c §.Om det finns särskilda föreskrifter om avgifter för ärendeslag enligt denna förordning gäller i stället de föreskrifterna. I fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9 – 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). För avgifter som sägs i 7 c § gäller dock de belopp som anges där.Följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag
Avgiftsklass
Utfärdande av främlingspass (1 kap. 11 §) 
Förlängning av giltighetstiden för främlingspass (1 kap. 12 §) 
Beviljande av nödfallsvisering (2 kap. 10 §) 
Beviljande av sjömansvisering (2 kap. 11 §) 
Avgift skall inte tas ut för prövning av ansökan om främlingspass för en utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige eller för prövning av ansökan om visering för en sådan utlänning. Avgift skall inte tas ut för beviljande av nödfallsvisering för de utlänningar som avses i 3 kap. 5 b §.7 c §7 c §Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning enligt 2 kap. 4 § utlänningslagen (1989:529) är avgiften 500 kr för personer som fyllt 18 år och 250 kr för personer som inte fyllt 18 år. Avgift skall dock inte tas ut av:personer som avses i 2 kap. 4 a § eller 3 kap. utlänningslagen, personer som söker uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 5 eller 3 kap. utlänningslagen, medborgare eller anhörig till en medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,medborgare i Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien eller Ungern,utlänningar som avses i 12 kap. 2 § utlänningslagen,studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2001.På regeringens vägnarMAJ-INGER KLINGVALLDan Sandberg(Utrikesdepartementet)