Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:562 Utkom från trycket den 3 juli 2001Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);utfärdad den 14 juni 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252. föreskrivs att i 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33 och 34 §§ trafikskadelagen (1975:1410)Lagen omtryckt 1994:43. Senaste lydelse av 31 § 1999:266. ordet ”bilregistret” skall bytas ut mot ”vägtrafikregistret”.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.På regeringens vägnarBRITTA LEJONDag Mattsson(Justitiedepartementet)