Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:571 Utkom från trycket den 3 juli 2001Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 14 juni 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252. föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488) dels att rubriken till 1 kap. skall ha följande lydelse, dels att 1 kap. 1 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 och 3 §§, av följande lydelse.1 kap. Inledande bestämmelser1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser ombehörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort och traktorkort,körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort skall få utfärdas,körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort.Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (1998:490).2 §2 §Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.3 §3 §Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderårtill följd av personlig och yrkesmässig anknytning, ellerom yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)