Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:599 Utkom från trycket den 10 juli 2001Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199);utfärdad den 28 juni 2001.Regeringen föreskriver i fråga om fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) dels att 6 kap. 8 § skall upphöra att gälla, dels att 1A kap. 1 §, 11 kap. 1 § och 15 kap. 1 § skall ha följande lydelse.1 A kap.1 §1 § Senaste lydelse 1997:452. Sådana överlåtelser som avses i 2 § 9 förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet och som kvarstår efter gallring enligt 2 och 3 §§ tas upp på förteckningar över representativa överlåtelser. Övriga överlåtelser skall tas upp på förteckningar över bortgallrade överlåtelser. 11 kap.1 §1 §Bestämmelserna i 6 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ skall gälla även vid särskild fastighetstaxering.15 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1994:1917.Bestämmelserna i 6 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ skall i tillämpliga delar gälla även vid omräkning.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMPer Sjöblom(Finansdepartementet)