Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet;

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

dels att 5, 8, 16 och 19 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och 16 a §§, av följande lydelse.

5 §

Universitet, högskola, forskningsanstalt eller liknande vetenskaplig institution får, efter anmälan till Statens kärnkraftinspektion, för vetenskaplig användning förvärva, inneha, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med
 • 1. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat uran ingår,
 • 2. kärnavfall, och
 • 3. torium eller annat ämne som är ägnat att omvandlas till kärnbränsle.
Institution som anges i första stycket får även för vetenskaplig användning efter anmälan till Statens kärnkraftinspektion till riket införa sådana ämnen som anges i första stycket 1 och 3.
Innehav av sådant kärnavfall som avses i 18 § skall anmälas till Statens kärnkraftinspektion.

5 a §

Statlig tillsynsmyndighet får för sin tillsynsverksamhet förvärva, inneha, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med kärnämne eller kärnavfall.
Innehav av kärnämne eller sådant kärnavfall som avses i 18 § skall anmälas till Statens kärnkraftinspektion.

5 b §

Näringsidkare som utför servicearbeten på uppdrag av någon som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet får inneha, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med kärnämne eller kärnavfall i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget.
Innehav av kärnämne eller sådant kärnavfall som avses i 18 § skall anmälas till Statens kärnkraftinspektion.

8 §

Naturligt eller utarmat uran eller förening vari sådant uran ingår får, efter anmälan till Statens kärnkraftinspektion, förvärvas, innehas, bearbetas, transporteras eller till riket införas för
 • 1. användning som motvikter i flygplan eller barlast i fartyg som tillverkas i Sverige,
 • 2. framställning av strålskärmningsanordningar,
 • 3. färgning av keramiska produkter och glas,
 • 4. framställning av legering, om denna avses för annan användning än som kärnbränsle och halten av uran inte överstiger en viktprocent.
Sådan anmälan till Statens kärnkraftinspektion som avses i första stycket 1 behöver endast göras i samband med tillverkningen av flygplanet eller fartyget.
Var och en får förvärva, inneha, överlåta, hantera, transportera eller på annat sätt ta befattning med eller till riket införa motvikt eller anordning som avses i första stycket samt förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med eller till riket införa produkt som avses i första stycket 3 och 4.

16 §

Efter att ha hört Statens strålskyddsinstitut vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet prövar Statens kärnkraftinspektion frågor om tillstånd att förvärva, inneha, överlåta, hantera, bearbeta eller på annat sätt ta befattning med
 • 1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mindre än 20 procent av isotopen 235 eller 233,
 • 2. högst 5 kilogram av isotopen uran 233 i ren form,
 • 3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening,
 • 4. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat uran ingår,
 • 5. torium eller förening vari torium ingår, eller
 • 6. kärnavfall.
Efter att ha hört Statens strålskyddsinstitut vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet prövar Statens kärnkraftinspektion frågor om tillstånd att uppföra, inneha eller driva de anläggningar som behövs för de verksamheter som avses i första stycket, under förutsättning att aktiviteten hos den totala mängden avfall i anläggningen inte vid någon tidpunkt överstiger 10 terabecquerel (TBq), varav högst 10 gigabecquerel (GBq) utgörs av alfaaktiva ämnen.
Andra stycket gäller inte sådana anläggningar som beslutas av Statens strålskyddsinstitut enligt 19 § första stycket 2.

16 a §

Statens kärnkraftinspektion prövar, i andra fall än som avses i 14 §, frågor om tillstånd att från ett land utanför Europeiska unionen till riket införa
 • 1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mindre än 20 procent av isotopen 235 eller 233,
 • 2. högst 5 kilogram av isotopen uran 233 i ren form,
 • 3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening,
 • 4. naturligt eller utarmat uran eller förening vari naturligt eller utarmat uran ingår, eller
 • 5. torium eller förening vari torium ingår.
Inspektionen prövar även, i andra fall än som avses i 14 §, frågor om tillstånd att från ett land som är medlem i Europeiska unionen till riket införa
 • 1. anrikat uran eller förening vari sådant uran ingår som innehåller mindre än 20 procent av isotopen 235 eller 233,
 • 2. högst 5 kilogram av isotopen uran 233 i ren form,
 • 3. högst 5 kilogram plutonium i ren form eller ingående i förening.

19 §

2 Efter att ha hört Statens kärnkraftinspektion vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till säkerheten prövar Statens strålskyddsinstitut
 • 1. frågor om tillstånd att transportera och i samband därmed ta befattning med eller till Sverige föra in eller från Sverige föra ut eller genom Sverige transitera annat kärnavfall än som avses i 18 §,
 • 2. frågor om tillstånd att uppföra, inneha eller driva anläggningar för markdeponering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning och till sådana anläggningar hörande anläggningar för behandling eller lagring, under förutsättning att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdeponeringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel (TBq) varav högst 10 gigabecquerel (GBq) utgörs av alfaaktiva ämnen.
Statens strålskyddsinstitut skall årligen till regeringen lämna uppgifter om de tillstånd som har meddelats avseende införsel, utförsel eller transitering av kärnavfall eller uppförande, innehav eller drift av anläggningar för markdeponering som avses i första stycket.

SFS 2001:620

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Jfr Rådets förordning (EG) nr 2889/2000 av den 22 december 2000 om ändring av förordningen (EG) nr 1334/2000 vad gäller export av och överföringar inom gemen skapen av produkter och teknik med dubbla användningsområden (EGT L 336, 13.12.2000, s. 14, Celex 32000R2889).
Senaste lydelse 1993:142.