Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:657 Utkom från trycket den 11 september 2001Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 23 augusti 2001.Regeringen föreskriver i fråga om fordonskungörelsen (1972:595)Kungörelsen omtryckt 2000:1166. dels att 4, 5, 64, 65 och 101 a §§ skall upphöra att gälla, dels att i 43, 60, 77 a och 96 §§ ordet ”bilregistret” skall bytas ut mot ”vägtrafikregistret”, dels att 2, 3, 7, 35–37, 47, 55, 66, 70, 89 och 93 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i kungörelsen skall införas en ny paragraf, 36 a §, av följande lydelse.2 §2 §I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97), vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap och förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige finns bestämmelser om undantag från denna kungörelse.I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om kontroll genom vägtrafikregistret. 3 §3 §De beteckningar som används i denna kungörelse har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. 7 §7 §Fordon får brukas i trafik endast om fordonet är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller för vissa slag av fordon vad som föreskrives nedan. Utan hinder av 8–33 §§ får fordon brukas om det behövs för provkörning eller bogsering av fordonet eller liknande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Vad nu har sagts gäller även i fall som avses i 18 § 2 lagen (2001:558) om vägtrafikregister. 35 §35 §Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör, tekniskt biträde och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det finns hinder mot att bruka fordonet enligt denna kungörelse eller bilavgasförordningen (1991:1481).Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick äger första stycket motsvarande tillämpning.Vad som sägs i första stycket om provkörning gäller även den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökning eller utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) samt vid sådan provning av fordon som utförs av SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag i dess egenskap av besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 36 §36 §Registreringsbesiktning av motordrivna fordon eller släpfordon görs för attidentifiera fordonet,fastställa de uppgifter om fordonet som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret ochundersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. För nya personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och traktorer som överensstämmer med EG-typgodkännandeintyg, skall det dock inte göras någon undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning.En bil, som inte är EG-typgodkänd, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om den inte uppfyller kraven i bilavgasförordningen (1991:1481).Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon och som inte är EG-typgodkänt får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen.Ett fordon, som inte är EG-typgodkänt, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.För fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen om vägtrafikregister får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker, begränsas till undersökning för att identifiera fordonet och för att fastställa övriga uppgifter om fordonets ursprung.Registreringsbesiktning kan, i den omfattning som Vägverket bestämmer, begränsas till att avse viss del av fordonet eller fastställande av viss uppgift om fordonet.Registreringsbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 36 a §36 a §Vägverket får besluta att ett fordon skall registreringsbesiktigas, om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för att det säkert skall kunna identifieras och beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. 37 §37 §Med undantag av de fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller 23 § 1–3 lagen om vägtrafikregister (2001:558) får endast registrerade fordon registreringsbesiktigas. Registreringsbesiktning som förutsättning för att avställning skall upphöra regleras i förordningen om vägtrafikregister. 47 §47 §Om fordonet godkänns vid registreringsbesiktningen, skall besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket lämna de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret. Om fordonet inte godkänns, skall besiktningsorgan enligt lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket lämna uppgift om körförbud som har meddelats enligt 83 § första stycket eller om föreläggande som har utfärdats enligt 84 § första stycket. 55 §55 §Typbesiktning av annat fordon än motorcykel, moped och av släpfordon görs för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret vid registerföring av fordon av samma typ som det besiktigade. En bil får inte godkännas vid typbesiktningen om den inte uppfyller kraven i bilavgasförordningen (1991:1481).Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen. Ett fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.Typbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 66 §66 §Kopplingsbesiktning sker för fastställande av att kopplingsanordning mellan bil och släpvagn är i föreskrivet skick.Kopplingsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.En släpvagn med en totalvikt över tre ton får dras av en bil endast om släpvagnen vid kopplingsbesiktning har godkänts för koppling till bilen om inte Vägverket föreskriver något annat. Detta gäller dock inte påhängsvagn och inte heller släpvagn som dras till ett besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för kopplingsbesiktning eller olastad släpvagn som brukas enligt 18 § 2 lagen (2001:558) om vägtrafikregister. 70 §70 §Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävsför att buss, lastbil eller släpfordon skall få användas i yrkesmässig trafik för personbefordran,för att personbil skall få användas vid övningskörning i trafikskola,för att fordon som kopplats till motordrivet fordon skall få användas för personbefordran,för att bil skall få registreras som utryckningsfordon enligt 6 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.Utan hinder av första stycket 3 får fordon vid räddningstjänst tillfälligt användas av statlig brandkår eller kommunal räddningskår. Likaså får fordon som kopplats till traktor användas för kortare färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.Om lämplighetsbesiktning av fordon som är avsett för transport av farligt gods finns särskilda bestämmelser. 89 §89 §Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall lämna uppgift om kontrollbesiktning och om föreläggande enligt 87 § som utfärdats i samband med kontrollbesiktning, i fråga om fordon som är registrerade i vägtrafikregistret till Vägverket och i fråga om fordon som är registrerade i det militära fordonsregistret till Försvarsmakten. Om kontrollbesiktning av andra fordon än som avses i första stycket skall besiktningsorgan lämna uppgift till Vägverket. 93 §93 §Är bristerna hos ett inspekterat fordon så stora att fordonet inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall körförbud meddelas för fordonet. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 83 §.Om fordonet endast har enkla brister som inte har förekommit vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs i 84 b § om provningen sker inom två månader efter inspektionen. Vägverket föreskriver när bristerna skall anses vara enkla. Har fordonet andra brister som inte är så stora som avses i första stycket, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tidinställa fordonet för kontrollbesiktning, ellerlåta prova fordonet hos en sådan verkstad som avses i 84 a § eller för besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet visa att bristerna har avhjälpts, ellerbeträffande fordon som inte är registreringspliktiga enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister, genom intyg eller på annat tillförlitligt sätt styrka för polismyndighet eller bilinspektör att bristerna har avhjälpts.Om ett föreläggande enligt andra stycket inte har följts inom förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet gäller till dess att föreläggandet har följts. Trots att körförbud inträtt får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till verkstad för reparation eller provning och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)