Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:667 Utkom från trycket den 11 september 2001Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 23 augusti 2001.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse av 4 kap. 18 a § 2000:289. dels att i 4 kap. 18 a § ordet ”bilregistret” skall bytas ut mot ”vägtrafikregistret”, dels att 1 kap. 3 och 4 §§, 3 kap. 78 § samt 13 kap. 10 § skall ha följande lydelse.1 kap.3 §3 §De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. 4 §4 § Ändringen innebär att tredje stycket upphävs. Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.Bestämmelserna om gående gäller även den som åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande och den som för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon. Bestämmelserna om gående gäller även den som leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, den som för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående samt den som själv för rullstol om han eller hon färdas med gångfart. 3 kap.78 §78 §Ett fordon får inte lastas på sådant sätt attförarens sikt eller möjligheter till manövrering hindras, ellerföreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skyms. 13 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2000:289. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Bestämmelser om att statliga myndigheter skall ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt denna förordning finns i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)