Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:734 Utkom från trycket den 9 oktober 2001Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);utfärdad den 27 september 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216. föreskrivs att 9 och 12 §§ trafikskadelagen (1975:1410)Lagen omtryckt 1994:43. skall ha följande lydelse.9 §9 §I fråga om trafikskadeersättning tillämpas 5 kap. och 6 kap. 3 § skade-ståndslagen (1972:207) samt lagen (1973:213) om ändring av skadestånds-livräntor. 12 §12 § Senaste lydelse 1990:152.Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan ersättning som avses i 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) också jäm-kas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som avses i 10 § andra stycket skall sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det fordon varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på fordonet har medverkat till skadan. Vidare skall i fall som avses i 11 § tredje stycket sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med spårdriften eller bristfällighet i någon anordning för denna har medverkat till skadan.Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarBRITTA LEJONDag Mattsson(Justitiedepartementet)