Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:738 Utkom från trycket den 16 oktober 2001Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 27 september 2001.Regeringen föreskriver att 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. samt bilaga 2 till förordningen skall ha följande lydelse.6 kap. 12 §12 §Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen. Bilaga 2 Senaste lydelse 2001:23. EXAMENSORDNING Examina inom grundläggande högskoleutbildning samt krav som skall uppfyllas för att en viss examen skall få utfärdas (examensbeskrivningar) I examensbeviset får översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk anges. Den skall återspegla utbildningens längd och nivå (fördjupning). Högskolan beslutar, efter samråd med Högskoleverket, om översättningen i den mån inte något annat är föreskrivet i denna bilaga. Högskolan skall därvid ta särskild hänsyn till Högskoleverkets synpunkter och beakta vikten av enhetlighet vid översättningen av examensbenämningarna.Om kurser som ingår i en yrkesexamen sammantaget uppfyller de krav som ställs för magister- eller kandidatexamen, såväl med avseende på längd som fördjupning, skall det framgå av examensbeviset om studenten begär det. Generella examina 1. Magisterexamen (Master of…) Magisterexamen med ämnesdjup Omfattning Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att få magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. Magisterexamen med ämnesbredd Omfattning Magisterexamen med ämnesbredd uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, enligt vad respektive högskola närmare bestämmer, av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer. Övrigt För att få magisterexamen med ämnesbredd skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna. I examensbeviset skall anges vilken inriktning som utbildningen avser. 2. Kandidatexamen Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)