Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 18 oktober 2001.Regeringen föreskriver att 3 kap. 6, 21, 51 och 79 §§, 4 kap. 6, 9 och 10 §§, 8 kap. 1 §, 11 kap. 2 och 5 §§, 13 kap. 3 § samt 14 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.3 kap.6 §6 §Vid färd på väg skall fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående skall tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns.Om särskild försiktighet iakttas får dockcyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge, ochtrehjuliga mopeder klass II föras på en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §. 21 §21 §En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en vägfrån en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen,från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,från en cykelbana, en gågata, en gårdsgata eller från terräng, ellerefter att ha korsat en gång- eller cykelbana.En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen. 51 §51 §När ett fordon på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande orsak blivit stående på en plats där det enligt 47–49, 52–55 §, 9 kap. 1 eller 2 § eller lokal trafikföreskrift inte får stannas eller parkeras, skall föraren se till att fordonet snarast flyttas till en lämplig plats, om inte annat följer av bestämmelsen i 2 kap. 8 § om åligganden vid trafikolyckor. 79 §79 §På eller i ett fordon får passagerareinte tas med i sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan uppstå. 4 kap.6 §6 §På en motorcykel får passagerare tas med endast om motorcykeln är inrättad för det. Passageraren skall sitta på den plats som är avsedd för passagerare. Mer än en passagerare får inte tas med. I en sidvagn får inte flera passagerare tas med än vagnen är avsedd för och därutöver ett barn under tio år.På en motorcykel eller i en sidvagn som kopplats till en motorcykel får passagerare tas med endast om föraren fyllt 18 år.Vid övningskörning med motorcykel tillämpas dock bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488) om förares ålder. 9 §9 §Den som färdas med motorcykel eller moped skall använda skyddshjälm.Skyddshjälm behöver inte användas av passagerare som inte fyllt sju år och som använder annat lämpligt huvudskydd,när fordonet inte är i rörelse,vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande område, på en moped som framförs med avstängd motor, elleri en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller i en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om bilbälte används. Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder skyddshjälm eller annat huvudskydd i enlighet med bestämmelserna i första och andra styckena. 10 §10 §Vid färd på väg skall den som färdas i en personbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig och skall använda bältet. Den som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda bältet.Barn skall till och med det år de fyller sex år använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet. Om ett barn färdas tillfälligt i ett fordon som saknar särskild skyddsanordning, skall barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt.Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning i enlighet med bestämmelserna i första och andra styckena.Bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen behöver inte användasnär fordonet inte är i rörelse,vid backning,vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande område, ellernär det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före färden.I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning. 8 kap.1 §1 §På en gågata och en gårdsgata gäller följande.Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, ellertransporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.11 kap.2 §2 §Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det får avvikelse ske från bestämmelserna i 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 § vid räddningstjänst och bärgningsarbete, samti tjänsteutövning av polis- eller tullpersonal.5 §5 § Senaste lydelse 2000:289.Trots bestämmelserna i 3 kap. 54 eller 55 § 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokal trafikföreskrift får fordon stannas eller parkeras när det användsvid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning,av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,av personal vid kustbevakningen i tjänsteutövning,vid räddningstjänst,vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller veterinär, vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, samt vid eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka.Undantagen enligt 1–7 gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. 13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2000:289.I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
1.3 kap. 6 § första stycket 
En kommun 
Kommunen 
 
 
 
2.3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
 
3.3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
I andra fall än enligt 2 och undantaget rör  
 
En kommun  
Kommunen  
Mer än en kommun i ett län  
Länsstyrelsen  
Mer än ett län 
Vägverket 
 
4.3 kap. 48, 52 eller 53 § 2–5, 54 §, 55 § 3 eller 4 
En kommun  
Kommunen  
Mer än en kommuninom ett län  
Länsstyrelsen  
Mer än ett län 
Vägverket 
 
5.3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Vägverket 
 
6.4 kap. 2, 3, 1215, 17 eller 18§ 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
7.4 kap. 6§ 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommuninom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
8.4 kap. 9 § första stycket, 10 § första eller andra stycket eller 18 a § första stycket 
 
Vägverket 
9.4 kap. 20 eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §  
Ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
10.6 kap. 3 eller 4 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommuninom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
11.8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
 
12.9 kap. 1 § 1–5 eller 2 § 
a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka 
Polismyndigheten 
b) övriga fall 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
13.9 kap. 1 § 6  
 
Vägverket 
 
14. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap.1 § andra stycket 5  
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall 
Vägverket 
 
15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 6–9, 12 eller 13  
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10  
 
Kommunen 
 
17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 11 eller 17  
En kommun 
 
a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare 
Kommunen 
b) övriga vägar 
Länsstyrelsen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16  
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
19. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
 
20. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket  
Ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriften 
Mer än ett län 
Vägverket 
Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12–15, 17, 18 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §. 14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2000:456.Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i a) 2 kap. 1 § fjärde stycket, 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4, 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket, b) 3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §, 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,c) 4 kap.1, 2, 5–10, 15, 17, 18 eller 19–21 §, d) 5 kap.1 eller 3–5 §, e) 6 kap.3 eller 5 §, f) 8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller g) 9 kap.1 eller 2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt, annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)