Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:773 Utkom från trycket den 13 november 2001Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 1 november 2001.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26 juni 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9, Celex 32000L0040) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen (EGT L 203, 10.8.2000, s. 1, Celex 32000L0030). i fråga om fordonskungörelsen (1972:595)Kungörelsen omtryckt 2000:1166. dels att 11 § skall ha följande lydelse, dels att det i kungörelsen skall införas en ny paragraf, 104 b §, av följande lydelse.11 §11 §Bil och motorredskap klass I skall, ha följande utrustning.
Utrustning
Närmare föreskrifter
 
Stöldskydd 
Behövs endast på bil 
Underkörningsskydd, främre och bakre 
Behövs endast på lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton. Skall vid påkörning av lastbilen om möjligt hindra att det påkörande fordonet kommer in under lastbilen 
Varningstriangel 
Skall medföras vid färd 
 
104 b §104 b §Vägverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 6 och 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapenEGT L 203, 10.8.2000, s. 1 (Celex 32000L0030). samt fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på den behöriga myndigheten enligt artikel 7.2 i direktivet. 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 104 b § den 1 augusti 2002, och i övrigt den 1 januari 2002.2. Bestämmelserna i 11 § i sin nya lydelse skall tillämpas på fordon som tas i bruk efter den 10 augusti 2003. För fordon som tas i bruk före denna tidpunkt gäller äldre föreskrifter.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)