Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2001:776 Utkom från trycket den 13 november 2001Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486);utfärdad den 1 november 2001.Regeringen föreskriver i fråga om mönsterskyddsförordningen (1970:486) dels att 20 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas sex nya paragrafer, 20 a–20 f §§, av följande lydelse.20 §20 §Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § förs med hjälp av automatiserad behandling.Registren skall hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. 20 a §20 a §Mönsterregistret och det diarium som avses i 6 § skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren. I fråga om personuppgifter skall registren ha till ändamål att tillhandhålla uppgifter för affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,fullgörande av åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, ellerverksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning ocha) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras,b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, ellerc) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.20 b §20 b §Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för mönsterregistret och det diarium som avses i 6 §. 20 c §20 c §Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. 20 d §20 d §Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 20 a § medge direktåtkomst till mönsterrregistret och det diarium som avses i 6 §. 20 e §20 e §Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. 20 f §20 f §Att beslut om rättelse eller avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENPer Erik Lindeberg(Näringsdepartementet)