Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:788 Utkom från trycket den 20 november 2001Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 1 november 2001.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.2 a §2 a §AMS har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken. AMS skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)