Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:868 Utkom från trycket den 4 december 2001Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);utfärdad den 22 november 2001.Regeringen föreskriver att 1 a och 10 §§ avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.1 a §1 a § Senaste lydelse 1998:1775. Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3, 6 och 15–25 §§. Förordningen gäller även för de allmänna försäkringskassorna utom när det gäller 9–14 §§. Vad som i det följande sägs om myndighet skall även gälla försäkringskassa. I fråga om försäkringskassorna skall vad som i 7 och 31 §§ sägs om Ekonomistyrningsverket i stället avse Riksförsäkringsverket och vad som avses i 8 § även gälla Riksförsäkringsverket. 10 §10 § Senaste lydelse 1995:687. Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass
Avgift kronor
200 
500 
950 
1 650 
2 700 
4 100 
6 200 
9 200 
13 700 
10 
27 500 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMLilian Wiklund(Finansdepartementet)