Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i jordabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 § jordabalken2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 7 §

3 En överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet gäller inte mot tredje man, förrän
  • 1. föremålet skiljs från fastigheten på ett sådant sätt att det inte längre kan anses höra till denna, eller
  • 2. ett beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) eller anläggningslagen (1973:1149) om att föremålet inte längre skall höra till fastigheten har införts i fastighetsregistrets allmänna del.
Om verkan av vissa överlåtelser från staten, av exekutiv försäljning av föremål som hör till en fastighet och av ianspråktagande av sådana föremål genom expropriation finns särskilda bestämmelser.

SFS 2001:889

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.
Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse 1992:1460.