Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:889 Utkom från trycket den 7 december 2001Lag om ändring i jordabalken;utfärdad den 29 november 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37. föreskrivs att 2 kap. 7 § jordabalkenBalken omtryckt 1971:1209. skall ha följande lydelse.2 kap.7 §7 § Senaste lydelse 1992:1460. En överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet gäller inte mot tredje man, förränföremålet skiljs från fastigheten på ett sådant sätt att det inte längre kan anses höra till denna, ellerett beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) eller anläggningslagen (1973:1149) om att föremålet inte längre skall höra till fastigheten har införts i fastighetsregistrets allmänna del.Om verkan av vissa överlåtelser från staten, av exekutiv försäljning av föremål som hör till en fastighet och av ianspråktagande av sådana föremål genom expropriation finns särskilda bestämmelser. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)