Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:890 Utkom från trycket den 7 december 2001Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);utfärdad den 29 november 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37. föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen (1970:988)Lagen omtryckt 1992:1212. dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 25 §, 5 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 6 § och 14 kap. 1 § samt rubriken till 7 kap. skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 14 §, av följande lydelse.1 kap.1 §1 §Fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt denna lag och som innebär attfastighetsindelningen ändras,servitut bildas, ändras eller upphävs, elleren byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan fastighet.Genom fastighetsbestämning enligt denna lag avgörs frågor omhur fastighetsindelningen är beskaffad,huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten har, ochhuruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt 2 kap. 1 § jordabalken.4 kap.25 §25 § Senaste lydelse 1995:1394. Lantmäterimyndigheten skall utreda förutsättningarna för fastighetsbildningen. Föreligger ej hinder mot denna, skall myndigheten utarbeta den fastighetsbildningsplan samt ombesörja de göromål av teknisk art och de värderingar som behövs för åtgärdens genomförande. Därvid bör rådplägning med sakägarna ske. Vid behov skall samråd ske med de myndigheter som beröres av åtgärden.Sedan de i första stycket föreskrivna åtgärderna har utförts, skall myndigheten meddela beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut). Detta beslut skall ange hur fastighetsindelningen ändras, vilka servitutsåtgärder som vidtas och vilka byggnader eller andra anläggningar som överförs till en annan fastighet. I övrigt skall beslutet innehålla uttalanden i frågor som har ett omedelbart samband med fastighetsbildningen. Särskilda bestämmelser om vad beslutet i vissa fall skall innehålla finns i 5, 8 och 12 kap.Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsbeslutet meddelas utan hinder av att tekniska göromål och värderingar ej utförts. Under samma förutsättning får olika frågor som hör till beslutet upptagas för sig och avgöras genom särskilda beslut. Vad som föreskrives om fastighetsbildningsbeslut gäller även sådant avgörande.5 kap.1 §1 §Genom fastighetsreglering fårmark överföras från en fastighet eller samfällighet till en annan sådan enhet,andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en annan,samfälligheter bildas,servitut bildas, ändras eller upphävas, ochbyggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet överföras till en annan fastighet.Som ett led i fastighetsreglering kan vissa för sakägarna gemensamma arbeten verkställas.7 kap. Särskilda bestämmelser om servitut, ledningsrätt och överföring av fastighetstillbehör14 §14 §Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra anläggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och är ägnade för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, skall överföras till den härskande fastigheten. Genom beslutet övergår äganderätten till byggnaden eller anläggningen till ägaren av den härskande fastigheten.En byggnad får dock överföras endast omdet inte uppkommer väsentlig olägenhet för någon sakägare ochbyggnaden har ett obetydligt värde eller överföringen i betydande mån förbättrar möjligheterna att åstadkomma en ändamålsenlig markanvändning.Om de sakägare vilkas rätt berörs av åtgärden medger det, får avsteg göras från andra stycket.10 kap.5 §5 §Bestämmelserna om bildande av samfällighet och servitut genom fastighetsreglering och om överföring av byggnader eller andra anläggningar genom fastighetsreglering tillämpas också vid avstyckning, när det gäller förhållandet mellan styckningsdelarna.Vid avstyckning av ägovidd från fastighet som har del i samfälld väg kan styckningslotten såsom servitut i stamfastigheten tilläggas rätt att nyttja vägen. Sådant servitut får dock ej bildas, om styckningslottens behov av väg kan tillgodoses bättre på annat sätt.11 kap.6 §6 §Bestämmelserna om bildande av samfällighet och servitut genom fastighetsreglering och om överföring av byggnader eller andra anläggningar genom fastighetsreglering tillämpas också vid klyvning, när det gäller förhållandet mellan klyvningslotterna.Mark som på grund av beskaffenheten eller läget ej kan värderas med tillräcklig säkerhet eller som har så lågt värde att kostnaderna för delning av marken ej står i rimligt förhållande till värdet får avsättas som samfälld för klyvningslotterna, även om det ej är tillåtet enligt 6 kap. 1 §.14 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1998:865. Lantmäterimyndigheten får genom fastighetsbestämning pröva frågor omhur fastighetsindelningen är beskaffad,huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten har, ochhuruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt 2 kap. 1 § jordabalken.I fråga om servitut för vattenverksamhet som har tillkommit med stöd av miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning får fastighetsbestämning enligt första stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.En fråga om fastighetsbestämning får tas upp till prövning, omdet behövs vid en fastighetsbildningsförrättning,lantmäterimyndigheten har förordnat om det enligt 15 § ledningsrättslagen (1973:1144) eller 17 § anläggningslagen (1973:1149),en sakägare har ansökt om det, elleren kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser.En ansökan enligt tredje stycket 3 eller 4 får dock inte prövas om det är uppenbart att frågan saknar betydelse för sökanden. Om ansökan gäller fastighetsbestämning av servitut får den inte heller prövas om servitutet har tillkommit på annat sätt än vid avvittring eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda vägar eller enligt anläggningslagen eller 28 kap. 10 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)