Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:892 Utkom från trycket den 7 december 2001Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149);utfärdad den 29 november 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37. föreskrivs i fråga om anläggningslagen (1973:1149)Lagen omtryckt 1992:1148. dels att 13, 16, 17 och 24 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 12 a och 35 a §§, och närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.Överföring av fastighetstillbehör12 a §12 a §Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra anläggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och ingår i gemensamhetsanläggningen, skall överföras till och vara samfällda för de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. För ett sådant beslut krävs att åtgärden leder till en mer ändamålsenlig markanvändning och att fördelarna av åtgärden överväger de kostnader och olägenheter som den medför.13 §13 §I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åtgärd enligt 12 a § gäller 5 kap. 10–12 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988). Därvid skall inlösen inte anses som ett sådant tvångsförvärv som avses i 5 kap. 10 a § andra stycket fastighetsbildningslagen.16 §16 §Avsteg får göras från5 §, om ägarna av de fastigheter som skall delta i anläggningen medger det,8 § såvitt den innebär skydd för enskilt intresse, 12 § första stycket eller 13 §, om de fastighetsägare och andra sakägare vilkas rätt berörs medger det,12 a § andra meningen, om anläggningens ägare medger det,15 §, om det medges av fastighetsägare som åläggs större bidragsskyldighet än som annars skulle ha gällt och avvikelsen från bestämmelsen inte sker i otillbörligt syfte.Svarar fastighet för fordran, får avsteg från 13 eller 15 § med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens innehavare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrives för relaxation. Medgivande av rättsägare behövs ej, om anläggningens inrättande är väsentligen utan betydelse för honom.17 §17 § Anläggningsfråga upptages efter ansökan. Har vid fastighetsreglering förordnats att anläggningsfråga skall prövas enligt denna lag, får frågan dock upptagas utan ansökan.Anläggningsfråga får prövas gemensamt med annan anläggningsfråga eller med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. Sådan gemensam förrättning får åter delas upp på skilda förrättningar.Om det behövs vid en förrättning enligt denna lag, får lantmäterimyndigheten förordna om prövning enligt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988).24 §24 § Senaste lydelse 1995:1405. Om det inte finns något hinder mot att inrätta gemensamhetsanläggningen, skall lantmäterimyndigheten meddela anläggningsbeslut.I ett anläggningsbeslut angesgemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt,de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningen,utrymme som upplåts för gemensamhetsanläggningen,en fastighet eller del av en fastighet som inlöses,en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt 12 a §,tiden för gemensamhetsanläggningens bestånd, om en sådan bör bestämmas,den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen skall vara utförd,behövliga föreskrifter i fråga om gemensamhetsanläggningens utförande.I anläggningsbeslutet får också anges de i gemensamhetsanläggningen deltagande fastigheternas andelstal i fråga om kostnaderna för anläggningens utförande och drift.Prövas anläggningsfråga gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning, får anläggningsbeslutet upptagas i fastighetsbildningsbeslutet.35 a §35 a §En fråga om överföring av byggnader eller andra anläggningar enligt 12 a § får prövas vid en ny förrättning även om villkoren i 35 § första stycket inte är uppfyllda.Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening, företräder föreningen delägarna vid den nya förrättningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)