Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

kap. 34 §

2 I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning enligt 26 § skall dock endast 1 kap. 5 §, 3 kap. 5–16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter tillämpas.

SFS 2001:900

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMAgneta Bergqvist(Finansdepartementet)
Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.
Senaste lydelse 2001:517.