Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:934 Utkom från trycket den 7 december 2001Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 29 november 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50. föreskrivs att 4 kap. 14 § och 8 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.4 kap.14 §14 § Senaste lydelse 2000:73. Egna aktier får inte tas upp som tillgång.Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag skall andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde. 8 kap.7 §7 §Om ett beslut om att bolaget har försatts i konkurs har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas. Om ett beslut om att bolaget har gått i likvidation har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas när det gäller redovisning för tiden före likvidationsbeslutet. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 7 § tillämpas beträffande årsredovis-ningar och revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2001 eller senare.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)