Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:983 Utkom från trycket den 10 december 2001Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 29 november 2001.Regeringen föreskriver att 9 kap. 1 § och 11 kap. 7 § gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. skall ha följande lydelse.9 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2000:219.Enligt bestämmelserna i detta kapitel får Örebro kommun i sin gymnasieskola anordna utbildning för elever från hela landet somär döva eller hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö,är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan,har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva, ellerär dövblinda.När det i denna förordning talas om döva elever avses även elever enligt första stycket 3 och 4. 11 kap.7 §7 §Om inte något annat följer av 1–3 §§ eller av andra föreskrifter som meddelas av regeringen, får en sökande som inte är bosatt i Sverige tas emot i gymnasieskolanom den sökande uppfyller behörighetskraven för utbildningen, ochdet finns plats på den sökta utbildningen.I förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. finns särskilda bestämmelser om mottagande i gymnasieskolan av asylsökande barn m.fl. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarINGEGERD WÄRNERSSONMagnus Eriksson(Utbildningsdepartementet)