Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

dels att 11 § skall upphöra att gälla,

dels att i 12 § beteckningen ”(2001:000)” skall bytas ut mot ”(2001:99)”,

dels att 2, 6, 7 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

2 §

Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.
En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

6 §

En statlig myndighet och en allmän försäkringskassa skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

7 §

När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet skall den samtidigt lämna information om
  • – ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
  • – på vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas,
  • – av vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
  • – ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
  • – vilka bestämmelser om sekretess i sekretesslagen (1980:100) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
  • – vad som gäller om uppgifternas bevarande,
  • – eventuella påföljder om uppgifterna inte lämnas,
  • – andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse.
Om uppgiftslämnandet är frivilligt skall myndigheten upplysa om det.

13 §

Den officiella statistiken skall av de statistikansvariga myndigheterna dokumenteras, kvalitetsdeklareras samt utan avgift offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk. Statistiska centralbyrån får meddela närmare föreskrifter efter att ha hört samtliga statistikansvariga myndigheter.
Officiell statistik som även publiceras i tryckta publikationer skall tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyråns bibliotek utan avgift.

SFS 2001:997

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003.
På regeringens vägnarBRITTA LEJONHåkan Färm(Justitiedepartementet)