Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1004 Utkom från trycket den 12 december 2001Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 29 november 2001.Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner skall ha följande lydelse.2 §2 §Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
Tättbebyggt område 
Ett visst område som enligt lokal trafikföreskriftskall vara tättbebyggt område 
Utryckningsfordon 
Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon 
Väg 
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon, 
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och 
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2 
 
4 §4 §Vägverket får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.Undantag får föreskrivas eller medges endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Om fordons skatteplikt påverkas krävs dock synnerliga skäl för undantag.Undantag får förenas med villkor. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnar BJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer (Näringsdepartementet)