Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 20 a och 20 b §§ samt närmast före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilda bestämmelser för mellanlagring, återvinning och bortskaffande av farligt avfall

kap. 20 a §

En ansökan om tillstånd till mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall skall, utöver vad som anges i 22 kap. 1 § miljöbalken, alltid innehålla
  • 1. uppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden avser att mellanlagra, återvinna eller bortskaffa,
  • 2. uppgifter om varifrån avfallet kommer, samt
  • 3. uppgifter om var och på vilket sätt avfallet skall mellanlagras, återvinnas eller bortskaffas.

kap. 20 b §

Tillståndsmyndigheten skall inhämta kommunens yttrande över en ansökan om tillstånd. Om ansökan avser en anläggning som är av stor betydelse från nationell synpunkt, skall tillståndsmyndigheten även inhämta yttrande från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen eller Statens jordbruksverk, avseende verksamhet som rör respektive myndighets ansvarsområde.

SFS 2001:1064

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2001:748.