Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2001:1064 Utkom från trycket den 14 december 2001Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;utfärdad den 6 december 2001.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 20 a och 20 b §§ samt närmast före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.Särskilda bestämmelser för mellanlagring, återvinning och bortskaffande av farligt avfall20 a §20 a §En ansökan om tillstånd till mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall skall, utöver vad som anges i 22 kap. 1 § miljöbalken, alltid innehållauppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden avser att mellanlagra, återvinna eller bortskaffa,uppgifter om varifrån avfallet kommer, samtuppgifter om var och på vilket sätt avfallet skall mellanlagras, återvinnas eller bortskaffas. 20 b §20 b §Tillståndsmyndigheten skall inhämta kommunens yttrande över en ansökan om tillstånd. Om ansökan avser en anläggning som är av stor betydelse från nationell synpunkt, skall tillståndsmyndigheten även inhämta yttrande från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen eller Statens jordbruksverk, avseende verksamhet som rör respektive myndighets ansvarsområde. Bilaga Senaste lydelse 2001:748. Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd VERKSAMHETER
Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken  
Kod uti-från SNI  
Prövningsnivå  
 
ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL  
 
 
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år.  
37-1 
(Omfattar inte anläggning för 
– förbränning av avfall, 
– biologisk behandling av avfall eller 
– krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål.) 
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år eller innebär krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål. 
37-2 
(Omfattar inte anläggning för 
– förbränning av avfall, 
– biologisk behandling av avfall eller 
– återvinning av avfall som innehåller isolerolja.) 
 
FARLIGT AVFALL  
 
 
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall vid något tillfälle i fråga om 
90.005-1 
– oljeavfall är större än 5 ton, 
– blybatterier är större än 10 ton, 
– elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja är större än 10 ton, eller 
– övrigt farligt avfall är större än 1 ton 
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om 
90.005-2 
– oljeavfall överstiger 5 ton, 
– blybatterier överstiger 10 ton, 
– elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja överstiger 10 ton, eller 
– övrigt farligt avfall överstiger 1 ton 
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år 
90.006-1 
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år 
90.006-2 
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning 
90.006-3 
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år  
90.006-4 
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per år  
90.006-5 
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är mer än 10 000 ton per år 
90.006-6 
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år 
90.006-7 
anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon  
90.006-8 
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen leder till materialåtervinning 
90.006-9 
anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av skrotbilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (1975:348) 
90.008-1 
anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja 
90.008-2 
RADIOAKTIVT AVFALL  
 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)