Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1078 Utkom från trycket den 14 december 2001Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 6 december 2001.Regeringen föreskriver att 2, 8 och 12 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall skall ha följande lydelse.2 §2 §Termen avfall har i denna förordning samma betydelse som i 15 kap. 1 § miljöbalken och i avfallsförordningen (2001:1063).Termerna farligt avfall, brännbart avfall, organiskt avfall, deponering och deponi har i denna förordning samma betydelse som i avfallsförordningen (2001:1063).Termen hushållsavfall har i denna förordning samma betydelse som i 15 kap. 2 § miljöbalken. 8 §8 §Följande avfall får inte deponeras: flytande avfall,avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt definitionen i bilaga 3 till avfallsförordningen (2001:1063),sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter som är smittförande enligt definitionen i bilaga 3 till avfallsförordningen (2001:1063),avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller undervisning (laboratorierester) och som inte är identifierade eller vilkas effekt på hälsan eller miljön är okända,hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter mindre än 1400 millimeter.12 §12 §Bestämmelser med förbud mot att deponera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i 24 § avfallsförordningen (2001:1063). Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarKJELL LARSSONKathrin Flossing(Miljödepartementet)