Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1089 Utkom från trycket den 14 december 2001Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595);utfärdad den 6 december 2001.Regeringen föreskriver att 9, 35, 36, 55 och 82 §§ fordonskungörelsen (1972:595)Kungörelsen omtryckt 2000:1166. skall ha följande lydelse.9 §9 §Motorfordon skall vara så konstruerat att risk för skada av brand, explosion eller annan orsak i möjligaste mån undanröjs. Behållare och ledningar för gasformigt bränsle avsett som bränsle för fordonets framdrivning får inte finnas inom utrymme, som är avsett för personbefordran.Om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp av avgaser och andra ämnen finns bestämmelser i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.Om beskaffenhet och utrustning av motorfordon för transport av viss last finns särskilda bestämmelser. 35 §35 § Senaste lydelse 2001:657.Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör, tekniskt biträde och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det finns hinder mot att bruka fordonet enligt denna kungörelse eller förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick äger första stycket motsvarande tillämpning. Vad som sägs i första stycket om provkörning gäller även den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökning eller utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) samt vid sådan provning av fordon som utförs av SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag i dess egenskap av besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 36 §36 § Senaste lydelse 2001:657.Registreringsbesiktning av motordrivna fordon eller släpfordon görs för att identifiera fordonet,fastställa de uppgifter om fordonet som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret ochundersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. För nya personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och traktorer som överensstämmer med EG-typgodkännandeintyg, skall det dock inte göras någon undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning.En bil, som inte är EG-typgodkänd, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om den inte uppfyller kraven i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon och som inte är EG-typgodkänt får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen.Ett fordon, som inte är EG-typgodkänt, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.För fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen om vägtrafikregister får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker, begränsas till undersökning för att identifiera fordonet och för att fastställa övriga uppgifter om fordonets ursprung.Registreringsbesiktning kan, i den omfattning som Vägverket bestämmer, begränsas till att avse viss del av fordonet eller fastställande av viss uppgift om fordonet.Registreringsbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 55 §55 § Senaste lydelse 2001:657.Typbesiktning av annat fordon än motorcykel, moped och av släpfordon görs för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret vid registerföring av fordon av samma typ som det besiktigade.En bil får inte godkännas vid typbesiktningen om den inte uppfyller kraven i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen. Ett fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.Typbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. 82 §82 §Fordonet skall godkännas, om det vid kontrollbesiktningär i trafiksäkert skick,i förekommande fall är utrustat med taxameter som tillsammans med sin fastsättning är kontrollerad och plomberad i enlighet med föreskrifter som avses i 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779),uppfyller kraven enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, förordningen (1995:555) om HFC, förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och enligt föreskrifter utfärdade med stöd av dessa förordningar, samtäven i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.Fordonet skall godkännas också om dess brister endast är av ringa betydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarBJÖRN ROSENGRENLennart Renbjer(Näringsdepartementet)