Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2001:141) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring2 i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:141) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

kap. 8 §

3Föräldrapenning får utges med belopp som motsvarar hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels grundnivå eller lägstanivå när föräldern arbetar högst sju åttondelar av normal arbetstid.
På regeringens vägnarLARS ENGQVISTMarianne Jenryd(Socialdepartementet)
Prop. 2001/02:1 utg.omr. 12, bet. 2001/02:SfU1, rskr. 2001/02:84.
Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1996:1544.