Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1136 Utkom från trycket den 18 december 2001Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 6 december 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46. föreskrivs att 7 kap. 1 § föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. skall ha följande lydelse.7 kap.1 §1 §Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för underhållsskyldighet som har upphört slutgiltigt före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBRITTA LEJONDag Mattsson(Justitiedepartementet)