Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1229 Utkom från trycket den 21 december 2001Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);utfärdad den 13 december 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124. föreskrivs att 18 kap. 16 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.18 kap.16 §16 § Senaste lydelse 1990:379.Bestämmelserna i 3 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar i fråga om uppgifter i fastighetsdeklarationer och andra handlingar, som enligt bestämmelserna i denna lag har avlämnats till ledning för fastighetstaxering eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet vid taxeringskontroll. Bestämmelserna i 19 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter tillämpas på handlingar som avses i första stycket. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMPer Sjöblom(Finansdepartementet)