Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1233 Utkom från trycket den 21 december 2001Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;utfärdad den 13 december 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124. föreskrivs att 18 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 1991:1871. Bestämmelser om kontrolluppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMRoland Gustafsson(Finansdepartementet)