Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1237 Utkom från trycket den 21 december 2001Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 13 december 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124. föreskrivs att 4 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2000:995.I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980). Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMUlf Rehnberg(Finansdepartementet)