Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning;

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1993:921) om Centrum för idrottsforskning

dels att 6 § skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

2Vid Idrottshögskolan i Stockholm skall finnas Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. Centrumet skall också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

2 §

3Centrumet leds av en styrelse bestående av en ordförande och elva andra ledamöter. Ordföranden utses av regeringen. Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Idrottshögskolan i Stockholm och Lärarhögskolan i Stockholm utser vardera en ledamot. Riksidrottsförbundet utser två ledamöter. Samtliga ledamöter utses för en bestämd tid av högst tre år.
För varje ledamot utom ordföranden får finnas en ersättare. Ersättaren utses på samma sätt och för samma tid som ledamoten.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

7 §

Styrelsen skall
  • 1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess arbetsformer,
  • 2. besluta om disposition av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet, i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet,
  • 3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Idrottshögskolan i Stockholm.

SFS 2001:1257

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)
Jfr prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:UbU1, rskr. 2001/02:97.
Senaste lydelse 1995:445.
Senaste lydelse 1994:1172.