Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1263 Utkom från trycket den 28 december 2001Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 13 december 2001.Enligt riksdagens beslut Prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98. föreskrivs att 1 kap. 5, 8 och 9 §§ högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.1 kap.5 §5 § Senaste lydelse 1997:797. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. 8 §8 §Den grundläggande högskoleutbildningen skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.Forskarutbildningen skall bygga på en grundläggande högskoleutbildning. 9 §9 §Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenternaförmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samtberedskap att möta förändringar i arbetslivet.Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga attsöka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,följa kunskapsutvecklingen, ochutbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)