Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2001:1288 Utkom från trycket den 9 januari 2002Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 20 december 2001.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101. föreskrivs att det i högskolelagen (1992:1434) skall införas en ny paragraf, 1 kap. 5 a §, av följande lydelse.1 kap.5 a §5 a §I lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, sexuella läggning och funktionshinder. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.På regeringens vägnarINGEGERD WÄRNERSSONGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)