Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:81 Utkom från trycket den 5 mars 2002Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 14 februari 2002.Regeringen föreskriverJfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att nuvarande 12 kap. 3–5 §§ skall betecknas 12 kap. 5, 3 och 4 §§, dels att 1 kap. 9 §, 10 kap. 1 §, nya 12 kap. 3 och 4 §§ och rubriken närmast före 1 kap. 9 § skall ha följande lydelse.1 kap. Likabehandling av studenter och sökande9 §9 §Bestämmelser om likabehandling av studenter och sökande till högskolan oavsett deras könstillhörighet, etniska ursprung, sexuella läggning eller funktionshinder finns i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 10 kap.1 §1 §Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter sommed otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,utsättera) en annan student för sådana etniska trakasserier, trakasserier på grund av sexuell läggning, trakasserier på grund av funktionshinder eller sexuella trakasserier som avses i 4 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, eller b) en arbetstagare vid högskolan för sådana sexuella trakasserier som avses i 6 § andra stycket jämställdhetslagen (1991:433), etniska trakasserier som avses i 3 § andra stycket lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, trakasserier på grund av funktionshinder som avses i 9 § andra stycket lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder eller 8 § andra stycket lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.12 kap.3 §3 §Att beslut av en disciplinnämnd om avstängning och varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).Andra beslut av en disciplinnämnd får inte överklagas.4 §4 §Beslut av en högskola i annat fall än som nämns i detta kapitel får överklagas endast om det är medgivet i annan författning än förvaltningslagen (1986:223).1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.2. De nya bestämmelserna i 10 kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas på förseelse som inträffar den 1 april 2002 eller senare.3. Har ett beslut som avses i 12 kap. 3 § meddelats före den 1 april 2002, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSGudmund Toijer(Utbildningsdepartementet)