Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet;

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet2

dels att nuvarande 6 kap. 2 och 3 §§ skall betecknas 6 kap. 3 och 2 §§,

dels att 1 kap. 5 a § samt nya 6 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 5 a §

Bestämmelser om likabehandling av studenter och sökande till högskolan oavsett deras könstillhörighet, etniska ursprung, sexuella läggning eller funktionshinder finns i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

6 kap.

6 kap. 2 §

3Att beslut av disciplinnämnden om avstängning och varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).Andra beslut av disciplinnämnden får inte överklagas.

6 kap. 2a §

Beslut av Lantbruksuniversitetet i annat fall än som nämns i detta kapitel får överklagas endast om det är medgivet i annan författning än förvaltningslagen (1986:223).

SFS 2002:83

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.
2. Har ett beslut som avses i 6 kap. 2 § meddelats före den 1 april 2002, gäller äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga.
På regeringens vägnarMARGARETA WINBERGHans Petterson(Jordbruksdepartementet)
Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101.
Förordningen omtryckt 1998:1020.
Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 3 § 1999:990.