Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen (1991:614)

dels att i 1 kap. 7 § orden ”lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt” skall bytas ut mot ”lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt”,

dels att 1 kap. 8 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 8 §

2En juridisk person får inte upplåta andelsrätt som ger rätt att för begränsad tid besitta eller nyttja en bostadslägenhet.
Ett förbehåll om förvärv av andelsrätt i strid med första stycket gäller inte mot den till vilken lägenheten har upplåtits.

SFS 2002:100

Denna lag träder i kraft 1 april 2002.
På regeringens vägnarLARS-ERIK LÖVDÉNSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161.
Senaste lydelse 1999:458. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.