Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2002:104 Utkom från trycket den 19 mars 2002Lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar;utfärdad den 7 mars 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160. föreskrivs att 1 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall ha följande lydelse.1 §1 §Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner som berörs av planeringen.Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.På regeringens vägnarLARS-ERIK LÖVDÉNLilian Wiklund(Finansdepartementet)